Sò điệp surimi 1kg

150,000 

Thông tin bổ sung

Số viên

90-100