Gà chip

SL > 5 sp: giá 5x

SL > 10 sp: giá tốt

Thông tin bổ sung

Trọng lượng:

500g